شـبنــــم شعبانــــی


متولد 1359 کارشناسی ارشد نقاشی دانشکده هنر و معماری


نمایشگاه گروهی - گالری برگ 1383
نمایشگاه گروهی - گالری جهان نما 1385
نمایشگاه گروهی - گالری دی 1386
نمایشگاه انفرادی - گالری عقیلی 1386
نمایشگاه گروهی - گالری عقیلی 1386
نمایشگاه گروهی - گالری ماه مهر 1387
نمایشگاه گروهی - کافه گالری ایرانشهر 1388
نمایشگاه گروهی - طناز گالری فلورانس 1388
نمایشگاه گروهی انجمن نقاشان ایران - گالری صبا 1389
نمایشگاه گروهی انجمن نقاشان - خانه هنرمندان 1390
نمایشگاه منتخب انجمن نقاشان - خانه هنرمندان 1391
نمایشگاه گروهی - گالری هور 1391
نمایشگاه گروهی - گالری شیرین 1392
نمایشگاه منتخب آثار نقاشان زن انجمن نقاشان - خانه هنرمندان 1392
نمایشگاه انفرادی - گالری گلستان 1393
نمایشگاه گروهی "رهایی غزه" - فرهنگسرای نیاوران 1393
نمایشگاه گروهی - گالری عقیلی 1393
نمایشگاه گروهی "مان هنر ایران" انجمن نقاشان - ارمنستان ایروان 1393
نمایشگاه منتخب انجمن نقاشان - خانه هنرمندان 1394
نمایشگاه گروهی - گالری نگر 1395
کارنمای شماره 4 اعضای انجمن نقاشان ایران - خانه هنرمندان 1395
نمایشگاه انفرادی - گالری گلستان 1396
نمایشگاه گروهی انجمن نقاشان - خانه هنرمندان 1397
نمایشگاه گروهی - مرکز فرهنگی هنری دیدی نور ایزدشهر 1397
نمایشگاه انفرادی "گیان" - گالری فرمانفرما 1397
نمایشگاه گروهی - گالری فرشته اسفند 1397